Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidieregeling bedrijfbeeindiging melkveehouderij

Vrijdag 10 februari 2017

Op 20 februari wordt een subsidieregeling opengesteld voor melkveehouders die hun melkproductie geheel willen stoppen. Voorwaarde is dat alle melkkoeien worden afgevoerd. De melkveehouder mag kiezen of hij het bij de melkveestapel behorende jongvee blijft aanhouden of eveneens afvoert.

Subsidiabele dieren en hoogte vergoeding
Subsidie wordt verleend voor melkkoeien, kalveren en pinken die worden geslacht of geëxporteerd of komen te sterven. Er wordt slechts subsidie verleend voor het aantal aanwezige melkkoeien op 20 februari 2017 of het aantal melkkoeien op 1 oktober 2016, indien dit laatste aantal lager is. Daarnaast komen ten hoogste 0,44 kalveren en 0,36 pinken per melkkoe waarvoor subsidie wordt verleend, in aanmerking. De vergoeding bedraagt € 1.200 per melkkoe, € 636 per pink en € 276 per kalf en is vrijgesteld van heffing van BTW.


Aanvragen en rangschikking
De openstellingsperiode is van 20 februari tot en met 3 maart 2017. De aanvragen moeten worden ingediend bij de RVO. Er geldt een subsidieplafond van € 12 miljoen euro. Dit plafond wordt verdeeld in volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden behandeld als zijnde ingediend op hetzelfde moment. Indien u wilt meedoen, is het raadzaam de aanvraag tijdig voor te bereiden en direct op 20 februari in te dienen


Afvoer dieren
De subsidieontvanger moet de dieren binnen zes weken na de dag waarop de beschikking tot subsidieverlening aan hem is bekendgemaakt, afvoeren. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:  • melkkoeien of pinken, indien hiervoor ook subsidie is aangevraagd, die op de dag na die waarop de subsidieverlening is bekendgemaakt langer dan 5,5 maanden drachtig zijn, worden niet geslacht of geëxporteerd dan een week nadat zij gekalfd hebben maar niet later dan 20 weken na de bekendmaking van de subsidieverlening;

  • melkkoeien of pinken, indien hiervoor ook subsidie is aangevraagd, die minder dan 5,5 maanden drachtig zijn, worden geslacht of geëxporteerd voordat zij 6 maanden drachtig zijn.Overige voorwaarden  • De subsidieontvanger mag vanaf zes weken na de beschikking tot 1 januari 2018:

    • geen melkkoeien houden;

    • niet meer kalveren en pinken houden dan het aantal aanwezige kalveren en pinken op 20 februari 2017 of op 1 oktober 2016 wanneer dit laatste aantal lager is. Dit aantal wordt verminderd met het aantal kalveren en pinken waarvoor subsidie is aangevraagd.

    • niet meer mannelijke runderen houden dan het aantal mannelijke runderen op de eerste dag van de opstellingsperiode.  • De subsidieontvanger moet in 2017 zijn relatienummer behouden en mag deze dus niet beëindigen met een overdracht.Volgende openstellingsperiodes
Het is de bedoeling om deze subsidieregeling dit jaar nog twee keer open te stellen. Deze openstellingsperiodes zijn nog niet bekend, maar zullen ten minste twee weken voor de openstelling bekend worden gemaakt. De vergoeding in deze periodes zal lager zijn.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidieregeling bedrijfbeeindiging melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief