Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

Woensdag 01 maart 2017

Kalverhouders kunnen in de periode 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor deelname aan de kwaliteitsregeling ‘Vitaal kalf” van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).


Voorwaarden
Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:  • Men is een actieve landbouwer die kalveren houdt voor de vleesproductie. Men is een actieve landbouwer als men staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een landbouwactiviteit. De SBI-code van die activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

  • Men heeft zich voor de eerste keer aangemeld als deelnemer aan een kwaliteitsregeling voor de kalversector die door het ministerie van Economische Zaken is erkend.

  • Men ontvangt geen andere overheidssubsidie voor dezelfde activiteit.

  • Men heeft nog geen vijf jaar subsidie ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteit.

  • Bij een betalingsaanvraag beschikt men over een certificaat waaruit blijkt dat men aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling voldoet.Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn subsidiabel:  • de kosten die worden gemaakt voor toetreding tot de kwaliteitsregeling;

  • de jaarlijkse bijdrage voor deelneming aan de kwaliteitsregeling, en;

  • de kosten voor verificatie van de naleving van de op grond van de kwaliteitsregeling geldende eisen.Hoogte subsidie
Men krijgt maximaal vijf jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten van deelname aan de kwaliteitsregeling. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per jaar. Indien de subsidie wordt toegekend, moet één keer per jaar een betalingsaanvraag ingediend worden.

Ook in 2018 en 2019 staan openstellingen gepland. De kosten worden dan maximaal vier respectievelijk maximaal drie jaren gesubsidieerd.

Rangschikking aanvragen en beslissing
Deze subsidieregeling is een zogenaamde tenderregeling. Alle volledige aanvragen binnen de openstellingsperiode worden gerangschikt op basis van twee criteria: de bedrijfsgrootte (wegingsfactor 1x) en het antibioticagebruik (wegingsfactor 2x). Binnen 22 weken na het einde van de openstellingsperiode ontvangt men een beslissing op de aanvraag.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief