Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Donderdag 24 augustus 2017

Een jonge landbouwer vraagt vaststelling van zijn investeringssubsidie voor een investering ter grootte van bijna € 100.000 in onder andere een potstal voor vleesvee (een subsidiebedrag van € 25.000). Na een controle streept RVO de contante betalingen en de gemaakte kosten voor sloop en asbestsanering weg.


Uiteindelijk keurt RVO een investering van ruim € 59.000 goed.


Omdat dit leidt tot een afwijking waarop een sanctie van toepassing is wordt het verminderde bedrag (ruim € 9.000) nogmaals in mindering op het subsidiebedrag gebracht. Uiteindelijke krijgt de jonge landbouwer een toekenning van € 5.169.


De jonge landbouwer is het hier niet mee eens. Hij vindt dat slopen noodzakelijk is voor nieuwbouw en dat de contante betalingen een gevolg zijn de moeilijkheden met het verkrijgen van een financiering, maar wel aantoonbaar en zichtbaar in het project verwerkt.


Het College leest in de Regeling dat alleen de kosten voor de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken in aanmerking komen voor subsidie. De sloopkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.


Ook de investeringen die moeten blijken uit contante betalingen zijn niet voldoende onderbouwd. Daarom heeft de jonge landbouwer niet voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichting om de door hem verrichte contante betalingen te staven met bewijsstukken van de betaling of met stukken met een vergelijkbare bewijskracht en heeft RVO de kosten die appellant contant heeft betaald terecht niet in de vaststelling betrokken. De verlaging van de subsidie en de korting daarop zijn terecht toegepast. Het beroep is ongegrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief