Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Donderdag 25 januari 2018

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan.  RVO.nl wees in totaal 0,39 ha af, waartegen de landbouwer beroep instelde.

De landbouwer stelde dat RVO.nl moest uitgaan van een in opdracht van hem uitgevoerde GPS-meting. Eén perceel lichtte hij in het bijzonder toe. Volgens RVO.nl was sprake van een diepe greppel op perceel 10 en die achtte zij niet subsidiabel. De landbouwer overlegde echter foto’s die lieten zien dat het vee ter hoogte van de greppel weidde.

RVO.nl zette in haar verweerschrift uiteen dat zij bij het vaststellen van de referentiepercelen een marge van maximaal 2% ten aanzien van de maximale subsidiabele oppervlakte heeft. Niet iedere minimale afwijking die de landbouwer door middel van een GPS-meting constateert, dient te leiden tot een aanpassing van het referentieperceel. Bij minimale afwijkingen dient het referentieperceel juist te worden gehandhaafd om een stabieler systeem te creëren. Voorafgaand aan het toepassen van de 2%-marge dient te worden beoordeeld of sprake is van duidelijke veranderingen van de subsidiabele oppervlakte in het veld. Indien daarvan sprake is, bijvoorbeeld door aanleg of het dempen van een sloot, dient dit te leiden tot aanpassing van het referentieperceel. In de bezwaarprocedure waren alle percelen opnieuw beoordeeld en waren eventuele veranderingen in het veld meegenomen. De verschillen in de aangepaste percelen was telkens minder dan 2%.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de landbouwer had aangetoond dat de situatie op perceel 10 een andere was dan waarvan RVO.nl was uitgegaan. RVO.nl had niet duidelijk gemaakt waarom dit niet moest worden aangemerkt als een duidelijke verandering in het veld op grond waarvan zij het referentieperceel diende aan te passen. De enkele omstandigheid dat de greppel er ook in voorgaande jaren al lag was daartoe op zich zelf genomen niet voldoende. RVO.nl kon wat betreft perceel 10 niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, terwijl zij ook niet deugdelijk had gemotiveerd waarom de greppel niet subsidiabel was. Voor de overige percelen mocht RVO.nl wel uitgaan van de 2%-marge.

Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard.

Aanvulling redactie
Deze uitspraak maakt nog weer eens duidelijk dat het uitvoeren van een ‘kale’ GPS-meting weinig oplevert. Bij verschillen is het veel belangrijker om met concrete bewijzen (bijv. foto’s) te komen waarom de situatie anders is dan RVO.nl stelt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief