Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Donderdag 25 januari 2018

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan.  RVO.nl wees in totaal 0,39 ha af, waartegen de landbouwer beroep instelde.

De landbouwer stelde dat RVO.nl moest uitgaan van een in opdracht van hem uitgevoerde GPS-meting. Eén perceel lichtte hij in het bijzonder toe. Volgens RVO.nl was sprake van een diepe greppel op perceel 10 en die achtte zij niet subsidiabel. De landbouwer overlegde echter foto’s die lieten zien dat het vee ter hoogte van de greppel weidde.

RVO.nl zette in haar verweerschrift uiteen dat zij bij het vaststellen van de referentiepercelen een marge van maximaal 2% ten aanzien van de maximale subsidiabele oppervlakte heeft. Niet iedere minimale afwijking die de landbouwer door middel van een GPS-meting constateert, dient te leiden tot een aanpassing van het referentieperceel. Bij minimale afwijkingen dient het referentieperceel juist te worden gehandhaafd om een stabieler systeem te creëren. Voorafgaand aan het toepassen van de 2%-marge dient te worden beoordeeld of sprake is van duidelijke veranderingen van de subsidiabele oppervlakte in het veld. Indien daarvan sprake is, bijvoorbeeld door aanleg of het dempen van een sloot, dient dit te leiden tot aanpassing van het referentieperceel. In de bezwaarprocedure waren alle percelen opnieuw beoordeeld en waren eventuele veranderingen in het veld meegenomen. De verschillen in de aangepaste percelen was telkens minder dan 2%.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de landbouwer had aangetoond dat de situatie op perceel 10 een andere was dan waarvan RVO.nl was uitgegaan. RVO.nl had niet duidelijk gemaakt waarom dit niet moest worden aangemerkt als een duidelijke verandering in het veld op grond waarvan zij het referentieperceel diende aan te passen. De enkele omstandigheid dat de greppel er ook in voorgaande jaren al lag was daartoe op zich zelf genomen niet voldoende. RVO.nl kon wat betreft perceel 10 niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, terwijl zij ook niet deugdelijk had gemotiveerd waarom de greppel niet subsidiabel was. Voor de overige percelen mocht RVO.nl wel uitgaan van de 2%-marge.

Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard.

Aanvulling redactie
Deze uitspraak maakt nog weer eens duidelijk dat het uitvoeren van een ‘kale’ GPS-meting weinig oplevert. Bij verschillen is het veel belangrijker om met concrete bewijzen (bijv. foto’s) te komen waarom de situatie anders is dan RVO.nl stelt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief