Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Toeslag jonge landbouwers en Nationale Reserve

Donderdag 28 mei 2015


Bij de Gecombineerde opgave kunnen jonge landbouwers zowel een beroep doen op de toeslag voor jonge landbouwers als op een aanvraag uit de Nationale Reserve. De definitieve voorwaarden voor beide regelingen zijn medio mei in een beleidsregel gepubliceerd.


Toeslag jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen een extra betaling bovenop de waarde van een betalingsrecht verkrijgen. De extra betaling bedraagt ca. € 50 per hectare over maximaal 90 betalingsrechten. De toeslag wordt over maximaal 5 jaar uitgekeerd, gerekend vanaf het moment van vestiging.


Nationale reserve
Jonge landbouwers kunnen ook een beroep doen op de Nationale reserve. Deze reserve is niet alleen bedoeld voor bedrijven zonder referentiewaarde, maar ook voor bedrijven met een lage referentiewaarde. Rechten uit de Nationale Reserve hebben een waarde van circa 280 euro (basispremie), waar bovenop nog de vergroeningspremie en de premie voor jonge landbouwers kan worden uitbetaald. Voor bedrijven met een referentiewaarde hoger dan 420 euro per hectare is een beroep op de Nationale Reserve niet aantrekkelijk.


Zeggenschap
Ook jonge landbouwers in een samenwerkingsverband (bijv. een maatschap of vennootschap onder firma) of rechtspersoon kunnen voor beide regelingen in aanmerking komen. In dat geval moet de jonge landbouwer langdurige zeggenschap binnen het landbouwbedrijf uitoefenen op het gebied van beheer, voordelen en de financiële risico’s.


Er is sprake van zeggenschap als de jonge landbouwer:
• ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000, en;
• ten minste belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering.


De ingangsdatum van de zeggenschap haalt de RVO uit de registratie van de Kamer van Koophandel. Het is mogelijk om met bewijsstukken aan te tonen dat de feitelijke ingangsdatum op een latere datum lag, bijvoorbeeld vanwege het volgen van een dagopleiding of een baan buitenshuis.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Toeslag jonge landbouwers en Nationale Reserve

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief