Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitbreiding ketenaansprakelijkheid in het goederenvervoer

Woensdag 20 juli 2016

Met de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies (hierna te noemen: WAS) – per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 – heeft de regering diverse maatregelen ingevoerd die moeten bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en aan een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, cao of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst.

Een van de onderdelen van de WAS is de ketenaansprakelijkheidsregeling voor de loonaanspraken van werknemers. De ketenaansprakelijkheid op basis van de WAS geldt momenteel alleen voor arbeid die wordt verricht ter uitvoering van overeenkomsten van aanneming van werk en opdracht. De regering acht het niet wenselijk dat ketenaansprakelijkheid bij een overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (ook wel expeditie overeenkomst genoemd) nu niet mogelijk is. Deze vervoerssector is namelijk gevoelig voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden, waardoor het risico bestaat op onderbetaling.

De regering heeft daarom onlangs een wetsvoorstel ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen uitgebreid met de overeenkomst tot het (doen) vervoeren over de weg. De voorwaarden van de bestaande ketenregeling wijzigen overigens verder niet. De ketenaansprakelijkheid voor het goederenvervoer over de weg wordt dus op dezelfde wijze geregeld als voor alle andere sectoren die werken met een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk.

Het wetsvoorstel regelt dat niet alleen werkgevers maar ook opdrachtgevers aansprakelijk worden bij onderbetaling in het goederenvervoer over de weg. De werknemer kan straks bij onderbetaling naast zijn eigen werkgever ook andere partners in de goederenvervoerketen over de weg – bijvoorbeeld de uiteindelijke opdrachtgever – aanspreken op betaling van zijn achterstallig loon. Bepalend is dat er een loonvordering is uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.

Het wetsvoorstel is bewust beperkt tot het goederenvervoer over de weg. Op de andere vervoerssectoren zijn complexe wetgeving, regelgeving en verdragen van toepassing. Nader onderzoek is nodig om te bezien of het realiseren van de ketenaansprakelijkheid voor deze sectoren mogelijk en wenselijk is.

Inwerkingtreding op 1 januari 2017 zou gelet op de voorbereidingen in de sector haalbaar kunnen zijn. De uiteindelijke datum van inwerkingtreding hangt echter af van het verloop van de parlementaire behandeling. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer.

 

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief