Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

Dinsdag 26 juni 2018

Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten hoogste twintig dagen voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Doel hiervan is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Voor agrarische ondernemers bestond sinds december 2010 een gedoogconstructie, welke nu via een algemene maatregel van bestuur is omgezet in een definitieve vrijstelling.

Voor wie en waarvoor geldt de vrijstelling?
De vrijstelling geldt voor agrarische grondroerders. Dit zijn diegenen die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren, in het kader waarvan regelmatig ondiepe graafwerkzaamheden worden verricht op grond met een agrarische bestemming. Alleen werkzaamheden tot een diepte van vijftig centimeter zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Waarvoor geldt de vrijstelling niet?
Volgens de toelichting op de AMvB geldt de vrijstelling niet:  • Voor grondroerders die ondiepe graafwerkzaamheden met een agrarisch karakter uitvoeren in grond die geen agrarische bestemming heeft.

  • Als de bestemming van de landbouwgrond wijzigt (bijvoorbeeld door een wijziging van het bestemmingsplan) en de agrariër die op een deel van die grond blijft wonen ondiepe graafwerkzaamheden daarin verricht, bijvoorbeeld in zijn moestuin.De definitie van agrarische grondroerder betekent tevens dat de vrijstelling niet geldt voor:  • Hobbymatige landbouwactiviteiten.

  • Niet regelmatig verrichte ondiepe graafwerkzaamheden.Preventie graafschade
Agrarische grondroerders moeten – evenals overige grondroerders - wel het nodige doen om graafschade te vermijden. Dit betekent dat onderzoek moet worden gedaan naar de ligging van kabels en leidingen. Agrariërs die Gecombineerde opgave hebben gedaan, kunnen via Mijn Dossier beschikken over kaartmateriaal van de percelen die ze bewerken. Deze gegevens zullen regelmatig worden verstrekt gezien het grote aantal wijzigingen in eigendom, beheer of gebruik van landbouwgrond.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief