Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

Dinsdag 26 juni 2018

Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten hoogste twintig dagen voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Doel hiervan is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Voor agrarische ondernemers bestond sinds december 2010 een gedoogconstructie, welke nu via een algemene maatregel van bestuur is omgezet in een definitieve vrijstelling.

Voor wie en waarvoor geldt de vrijstelling?
De vrijstelling geldt voor agrarische grondroerders. Dit zijn diegenen die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren, in het kader waarvan regelmatig ondiepe graafwerkzaamheden worden verricht op grond met een agrarische bestemming. Alleen werkzaamheden tot een diepte van vijftig centimeter zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Waarvoor geldt de vrijstelling niet?
Volgens de toelichting op de AMvB geldt de vrijstelling niet:  • Voor grondroerders die ondiepe graafwerkzaamheden met een agrarisch karakter uitvoeren in grond die geen agrarische bestemming heeft.

  • Als de bestemming van de landbouwgrond wijzigt (bijvoorbeeld door een wijziging van het bestemmingsplan) en de agrariër die op een deel van die grond blijft wonen ondiepe graafwerkzaamheden daarin verricht, bijvoorbeeld in zijn moestuin.De definitie van agrarische grondroerder betekent tevens dat de vrijstelling niet geldt voor:  • Hobbymatige landbouwactiviteiten.

  • Niet regelmatig verrichte ondiepe graafwerkzaamheden.Preventie graafschade
Agrarische grondroerders moeten – evenals overige grondroerders - wel het nodige doen om graafschade te vermijden. Dit betekent dat onderzoek moet worden gedaan naar de ligging van kabels en leidingen. Agrariërs die Gecombineerde opgave hebben gedaan, kunnen via Mijn Dossier beschikken over kaartmateriaal van de percelen die ze bewerken. Deze gegevens zullen regelmatig worden verstrekt gezien het grote aantal wijzigingen in eigendom, beheer of gebruik van landbouwgrond.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief