Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Update Wet DBA: Handhaving per 1 juli 2018 geïntensiveerd?

Donderdag 16 augustus 2018

De (schijn)zelfstandigheid van ZZP-ers blijft de politieke gemoederen bezig houden, ook vanwege de rechtszaak van de Deliveroo-bezorger. Nadat zoals bekend de handhaving van de wet DBA eerder werd uitgesteld tot 1 januari 2020 en in februari jl. de Roadmap vervanging DBA werd uitgebracht, zijn kort voor het zomerreces daarmee verband houdende kamervragen gesteld en door de minister van SZW beantwoord. Belangrijk onderwerp hiervan was de intensivering van de handhaving per 1 juli 2018 naar aanleiding van een eerdere motie.

De minister heeft aangegeven dat per 1 juli 2018 niet alleen meer evidente kwaadwillenden (in de zin van fraude of zwendel leidend tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of uitbuiting) uitgezonderd worden van het uitstel van de handhaving van de wet DBA, maar ook andere kwaadwillenden, namelijk degenen waarbij bewezen kan worden dat sprake is van én een (fictieve) dienstbetrekking én evidente schijnzelfstandigheid én opzettelijke schijnzelfstandigheid, waardoor een oneigenlijk voordeel kan worden behaald of het speelveld op een oneerlijke manier kan worden aangetast. Zoals de minister zelf vaststelt levert dit een zware bewijslast voor de belastingdienst op en is handhaving daarom een arbeidsintensieve kwestie.

Daar komt nog bij dat de minister aangeeft dat van kwaadwillendheid geen sprake is als contact en overleg van de belastingdienst met de opdrachtgever leidt tot aanpassing van de werkwijze. Dat zal bij controle discussie opleveren en voorafgaand daaraan niet leiden tot wijziging van de werkwijze.

Naast de inhoudelijke intensivering van de handhaving is ook de omvang daarvan maar relatief te noemen. Bovenop de reguliere looncontroles, waarbij mogelijke schijnzelfstandigheid ook aan de orde kan komen, heeft de belastingdienst zich ten doel gesteld dit jaar nog minimaal 100 gerichte controles in te stellen, volgens het inmiddels door de belastingdienst gepubliceerde Toezichtsplan Arbeidsrelaties. Hierbij moeten diverse branches geraakt worden, met de focus bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die niet werken met een goedgekeurde modelovereenkomst.

De minister heeft echter aangegeven dat de handhaving door de belastingdienst wordt gedaan binnen haar bestaande capaciteit. Sinds eind 2016 is tot nu toe in 49 gevallen een onderzoek gesteld, wat in 38 gevallen niet tot handhaving heeft geleid en in de overige 11 gevallen tot verder onderzoek waarbij de uitkomst en de termijn van afronding nog onduidelijk is.

De vraag is dus maar zeer of de aangekondigde intensievere controles gehaald gaan worden en wat die gaan opleveren. De aankondiging van intensievere handhaving lijkt eerder politiek gemotiveerd, bedoeld om de gemoederen te bedaren, dan op een directe intensievere aanpak in de praktijk. Dit kan wellicht niet los gezien worden van de verduidelijking die nog moet volgen over wat in dit verband onder een gezagsverhouding moet worden verstaan (verwacht voor 1 januari 2019). Ondertussen is de opdrachtgeversverklaring die het systeem van modelovereenkomsten moet gaan vervangen, op veel kritiek gestuit en nog met veel vragen omgeven en dus ook nog hoogst onzeker.

Ziet u door de bomen het bos ook niet meer wat betreft de wet DBA? Neem dan gerust contact op met een van de juristen van OOvB.

 

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief