Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

Donderdag 03 augustus 2017

Een akkerbouwer had een partij vaste mest aangevoerd, welke was opgeslagen op de kopakker van een bouwlandperceel. Vervolgens schakelde hij een Belgische loonwerker in om de mest te laten uitrijden over het onbeteelde perceel. Hij gaf deze de instructie mee om de mest direct onder te werken. Daarvoor had hij gezorgd dat een cultivator op het perceel aanwezig was.

Tijdens het uitrijden van de mest kwam de NVWA langs en voerde deze een controle uit. De NVWA constateerde dat nadat de mestverspreider over een deel van het perceel was leeggedraaid, deze opnieuw geladen werd met mest. De loonwerker was uitsluitend bezig met het in opeenvolgende werkgangen uitrijden van mest, zonder dat daarbij door de loonwerker of  anderen, onderwerkactiviteiten werden verricht. Daarom was er volgens de NVWA geen sprake van het in een direct opvolgende werkgang onderwerken van de vaste mest.

Op basis van de bevindingen van de NVWA stelde de RVO een randvoorwaardenkorting van 20% vast op de rechtstreekse betalingen.

In de beroepszaak oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de randvoorwaardenkorting terecht was opgelegd, omdat de verplichting mest emissiearm aan te wenden niet was nageleefd. De akkerbouwer was hiervoor geheel aansprakelijk, omdat hij tekort was geschoten in zijn instructies. Het was de loonwerker niet duidelijk dat hij de mest ook moest onderwerken. Tevens had de akkerbouwer er bij zijn instructies rekening mee moeten houden dat de Belgische loonwerker niet (volledig) op de hoogte was van de Nederlandse regelgeving en zijn toezicht daarop moeten aanpassen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief