Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vastlegging overeenkomsten met eigen BV geen overbodige luxe

Woensdag 19 augustus 2015

Ondernemers met een BV zien hun BV vaak als een verlengstuk van henzelf. In juridisch opzicht is echter sprake van twee afzonderlijke personen en als er dan op enige wijze een vermogensverschuiving tussen BV en ondernemer plaatsvindt, geschiedt dit dan ook op basis van een overeenkomst.

Als men zich daarvan al bewust is, wordt het vaak niet nodig geacht dergelijke overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Mondelinge overeenkomsten kunnen namelijk net zo goed rechtsgeldig zijn en omdat met de eigen BV gehandeld wordt, wordt vastlegging ook uit bewijstechnisch oogpunt niet nodig geacht.

Een logische, maar onjuiste redenering die bovendien grote risico’s met zich meebrengt. In artikel 2:247 Burgerlijk Wetboek (BW) is namelijk de verplichting tot schriftelijke vastlegging van overeenkomsten tussen BV en aandeelhouder of daarmee verbonden personen opgenomen. Sanctie daarop is dat de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap kan worden vernietigd.

In een normale situatie zal daartoe uiteraard niet snel worden overgegaan, maar een curator in geval van faillissement of een nieuwe eigenaar na overname kunnen ook van deze bepaling gebruik maken en dit kan grote nadelige gevolgen hebben. Het gevolg van vernietiging van een rechtshandeling is dat op grond daarvan verrichte betalingen moeten worden terugbetaald.

Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst met DGA of partner betekent dit dat alle salaris dat betaald is terugbetaald moet worden. Weliswaar bestaat dan nog een vordering op de BV vanwege de verrichte werkzaamheden, maar in een faillissement zal dat vrijwel nooit iets opleveren.

Ernstiger nog kunnen de gevolgen zijn bij het verkopen van bijvoorbeeld inventaris uit de BV aan de aandeelhouder of een verbonden andere BV, waarna de inventaris door de BV gehuurd gaat worden. Bij niet vastleggen moet niet alleen de inventaris teruggegeven worden aan de BV zonder dat de betaalde of verrekende koopsom terug ontvangen wordt, ook moet de inmiddels door de BV betaalde huur worden gerestitueerd en kan nog een vergoeding wegens in de tussentijd opgetreden waardevermindering aan de orde zijn.

Zeker in faillissementen zal door curatoren altijd worden gezocht naar mogelijkheden om de boedel op deze manier te vergroten. Naast de hiervoor genoemde overeenkomsten zullen bijvoorbeeld ook rekening-courantverhoudingen, verstrekte geldleningen, huur- en managementovereenkomsten onder de loep genomen worden, en zelfs eenzijdige besluiten zoals de eigen benoeming.

Alleen voor overeenkomsten die worden aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening zijn uitgezonderd van de vastleggingsplicht, maar deze uitzondering is nogal beperkt en onzeker, want mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Goede schriftelijke vastlegging, waarbij ook rekening gehouden wordt met eventueel tegenstrijdig belang, kan daarom veel ellende voorkomen. Daarbij zullen in ieder geval alle essentiële onderdelen van de overeenkomst opgenomen moeten worden. Overigens kan schriftelijke vastlegging ook achteraf nog plaatsvinden, zolang het maar gebeurt voordat de genoemde risico’s zich verwezenlijken.

De juristen van OOvB helpen u graag hierbij.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief