Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vereenvoudiging op komst voor teruggaaf btw oninbare vorderingen

Woensdag 20 juli 2016

Huidige teruggaafprocedure

De huidige teruggaafprocedure van btw ter zake van oninbare vorderingen is voor veel ondernemers een doorn in het oog. Het kost de ondernemer veel moeite aan te tonen dat hij alles in het werk heeft gesteld de vordering te innen en bij een faillissement dient men te wachten tot de curator het faillissement definitief heeft beëindigd. Dit kan vaak jaren duren. Daarnaast is vaak discussie over het moment van indiening van het verzoek. Is het verzoek om teruggave te vroeg of, nog erger, te laat, ingediend dan kan het verzoek worden afgewezen.


Voorstel Ministerie van Financiën

Zoals aangekondigd in het Belastingplan 2016 heeft het Ministerie van Financiën onderzocht hoe de regeling kan worden vereenvoudigd. Hiervoor is recent een voorlopig voorstel gedaan, waarop tot medio augustus aanstaande internetconsultatie wordt toegepast.

De belangrijkste elementen uit het voorstel zijn:
• Het recht op teruggaaf wordt geacht te zijn ontstaan uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden;
• Het recht op teruggaaf van btw verloopt voortaan via verwerking in de btw-aangifte en niet meer via een apart teruggaafverzoek;
• Mocht later toch (een gedeelte van) de vordering worden ontvangen, dient de reeds teruggevraagde BTW wederom (gedeeltelijk) afgedragen te worden;
• Bij overdracht van een vordering gaat het recht op teruggaaf over op de koper;
• Als spiegelbeeld geldt dat ondernemers die een vordering één jaar na de opeisbaarheid daarvan nog niet (geheel) hebben betaald, maar de in rekening gebrachte btw wél in aftrek hebben gebracht, uiterlijk op dat tijdstip btw zijn verschuldigd voor zover deze dan nog niet is betaald (deze termijn is nu nog twee jaar);
• Door een overgangsregeling geldt de vereenvoudiging ook voor bij inwerkingtreding al lopende vorderingen, zij het dat de nieuwe termijn van één jaar voor deze vorderingen begint te lopen op de beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2017.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit vlak. Ongewijzigde invoering van dit voorstel juichen wij toe en zal ondernemers helpen sneller de reeds afgedragen BTW terug te kunnen vragen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief