Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vereenvoudiging op komst voor teruggaaf btw oninbare vorderingen

Woensdag 20 juli 2016

Huidige teruggaafprocedure

De huidige teruggaafprocedure van btw ter zake van oninbare vorderingen is voor veel ondernemers een doorn in het oog. Het kost de ondernemer veel moeite aan te tonen dat hij alles in het werk heeft gesteld de vordering te innen en bij een faillissement dient men te wachten tot de curator het faillissement definitief heeft beëindigd. Dit kan vaak jaren duren. Daarnaast is vaak discussie over het moment van indiening van het verzoek. Is het verzoek om teruggave te vroeg of, nog erger, te laat, ingediend dan kan het verzoek worden afgewezen.


Voorstel Ministerie van Financiën

Zoals aangekondigd in het Belastingplan 2016 heeft het Ministerie van Financiën onderzocht hoe de regeling kan worden vereenvoudigd. Hiervoor is recent een voorlopig voorstel gedaan, waarop tot medio augustus aanstaande internetconsultatie wordt toegepast.

De belangrijkste elementen uit het voorstel zijn:
• Het recht op teruggaaf wordt geacht te zijn ontstaan uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden;
• Het recht op teruggaaf van btw verloopt voortaan via verwerking in de btw-aangifte en niet meer via een apart teruggaafverzoek;
• Mocht later toch (een gedeelte van) de vordering worden ontvangen, dient de reeds teruggevraagde BTW wederom (gedeeltelijk) afgedragen te worden;
• Bij overdracht van een vordering gaat het recht op teruggaaf over op de koper;
• Als spiegelbeeld geldt dat ondernemers die een vordering één jaar na de opeisbaarheid daarvan nog niet (geheel) hebben betaald, maar de in rekening gebrachte btw wél in aftrek hebben gebracht, uiterlijk op dat tijdstip btw zijn verschuldigd voor zover deze dan nog niet is betaald (deze termijn is nu nog twee jaar);
• Door een overgangsregeling geldt de vereenvoudiging ook voor bij inwerkingtreding al lopende vorderingen, zij het dat de nieuwe termijn van één jaar voor deze vorderingen begint te lopen op de beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2017.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit vlak. Ongewijzigde invoering van dit voorstel juichen wij toe en zal ondernemers helpen sneller de reeds afgedragen BTW terug te kunnen vragen.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief