Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlenging perioden uitrijden mest en scheuren grasland

Donderdag 30 augustus 2018

De Minister van LNV heeft besloten een aantal maatregelen te nemen in verband met de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. In dit artikel wordt ingegaan op de maatregelen op het gebied van de mestwetgeving.
 
Verlenging uitperiode dierlijke mest  • De uitrijdperiode voor het uitrijden van dierlijke mest (vaste mest en drijfmest) op bouwland wordt verlengd tot en met 15 september. In alle situaties geldt dat uiterlijk op 17 september een groenbemester of winterkoolzaad voor de winning van zaad in 2019 moet worden geteeld/ingezaaid, of dat in het najaar van 2018 bloembollen worden geplant. Aanvullend geldt voor zand- en lössgrond dat alleen de volgende gewassen als groenbemester mogen worden gebruikt: gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver. De hoeveelheid mest die mag worden uitgereden is afhankelijk van de stikstofgebruiksnorm die hoort bij de genoemde gewassen: vlinderbloemige of niet-vlinderbloemige groenbemesters, winterkoolzaad of bloembollen. Op zand-, löss- en veengrond mag de groenbemester niet voor 2 december 2018 worden geploegd. Op kleigrond moet de groenbemester aantoonbaar ten minste acht weken worden geteeld alvorens te worden geploegd.

  • De periode waarin dierlijke mest (vaste mest en drijfmest) mag worden uitgereden op grasland wordt verlengd tot en met 15 september op zand- en lössgrond en tot en met 30 september op klei- en veengrond. Aanbevolen wordt om de drijfmestgift bij beweiding te beperken tot 15 m3 per hectare en bij maaien tot 25 m3 per hectare.Verlenging periode vernietigen graszode  • De periode voor het vernietigen van de graszode van grasland wordt verlengd. Op klei- en veengrond mag de graszode tot en met 30 september vernietigd worden, mits uiterlijk 1 oktober opnieuw gras wordt ingezaaid. Op zand- en lössgrond is vernietiging mogelijk tot en met 20 september en moet uiterlijk 21 september weer inzaai met gras plaatsvinden. Het vernietigen van de graszode moet minstens zeven dagen voor de vernietiging worden gemeld bij RVO.nl. De andere verplichtingen uit de gangbare droogteschaderegeling (art. 4b, lid 9, BGM) gelden niet. Er hoeft geen schaderapport opgesteld te worden.

  • De periode om grasland te kunnen scheuren wordt voor derogatiebedrijven verlengd tot en met 20 september met een herinzaaiplicht op uiterlijk 21 september. Het vernietigen van de graszode moet ook hier minstens zeven dagen voor de vernietiging gemeld worden bij RVO.nl. De stikstofgebruiksnorm wordt in dit geval met 50 kg per ha gekort.Vanggewas na teelt van maïs op zand- en lössgrond
Veel maïs wordt door de droogte vroeg geoogst. De grond is vaak te droog voor het succesvol inzaaien van een vanggewas. Er wordt daarom een algemeen uitstel van de inzaaiverplichting tot en met uiterlijk 17 september gegeven. Bemesting van het vanggewas is niet toegestaan.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verlenging perioden uitrijden mest en scheuren grasland

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief