Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vermogen overhevelen via huwelijk. Oppassen geblazen!

Woensdag 20 september 2017

Vanaf 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen niet meer de standaard bij het aangaan van een huwelijk. (Zie 'gemeenschap van goederen wordt beperkt').
Toch blijft het mogelijk om via huwelijksvoorwaarden een algehele of beperkte gemeenschap van goederen tussen echtgenoten overeen te komen.

Is dat handig en wenselijk hoor ik u denken? Over het algemeen worden huwelijksvoorwaarden juist gemaakt om een scheiding van vermogens tussen echtgenoten aan te brengen en in stand te houden. Het is echter ook mogelijk om fiscaal voordelig vermogen over te hevelen tussen echtgenoten via een algehele of beperkte gemeenschap van goederen. Als er verschil bestaat in vermogen tussen echtgenoten en zij huwen in een algehele of beperkte gemeenschap van goederen is er in principe geen sprake van een schenking. Om heffing van schenk- en/of erfbelasting te besparen cq. uit te stellen kan een huwelijk of het aanpassen van huwelijksvoorwaarden dus voordeel bieden.

Wetsvoorstel Prinsjesdag
Dit is de overheid ook opgevallen, daarom is op Prinsjesdag 2017 een wetsvoorstel aangekondigd om deze mogelijkheden tot belastingbesparing te beperken. Het voorstel komt erop neer dat:

  1. Het vermogen van de minstvermogende na het aangaan van het huwelijk niet meer dan 50% mag bedragen van het totale vermogen, danwel
  2. Het vermogen van de meestvermogende mag na het aangaan van het huwelijk niet hoger worden.

Door middel van 2 voorbeelden zal ik dit proberen duidelijk te maken:

Voorbeeld 1
Stel: Echtgenoot A bezit een woning ter waarde van € 300.000 en Echtgenoot B heeft een spaarrekening van € 100.000. Bij het aangaan of wijzigen van de huwelijksvoorwaarden komen ze overeen dat Echtgenoot A de woning inbrengt in de beperkte gemeenschap van goederen. Echtgenoot B houdt de spaarrekening als privévermogen. Na aangaan van het huwelijk heeft Echtgenoot B een aandeel in het totale vermogen van € 250.000. Namelijk 50% van € 300.000 plus € 100.000 privévermogen. Het totale vermogen bedraagt € 400.000, 50% daarvan is € 200.000. Het aandeel van Echtgenoot B in het totale vermogen is dus hoger dan 50% van het totale vermogen. Het verschil van € 50.000 wordt vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een belaste schenking.

Voorbeeld 2
Dezelfde uitgangspunten als voorbeeld 1, maar nu brengt Echtgenoot B de spaarrekening van € 100.000 in de beperkte gemeenschap. De woning blijft privévermogen van Echtgenoot A. Na aangaan van het huwelijk is het aandeel van Echtgenoot A in de het totale vermogen € 350.000. Namelijk 50% van € 100.000 plus € 300.000 privévermogen. Het vermogen van Echtgenoot A is door het aangaan van het huwelijk gestegen van € 300.000 naar € 350.000. De toename van € 50.000 wordt vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een belaste schenking.

Vermogen onder uitsluitingsclausule
Voor de bepaling van het totale vermogen van de echtgenoten moet vermogen dat onder uitsluitingsclausule is verkregen buiten beschouwing worden gelaten. Hierbij moet u denken aan schenkingen of erfenissen waarbij de schenker of overledene heeft bepaald dat het vermogen te allen tijde privévermogen van de ontvanger blijft (uitsluiting koude kant). In voorbeeld 1 hiervoor zou dat betekenen dat er geen sprake is van een schenking.

Samenwonenden
Het aangekondigde wetsvoorstel is niet alleen van toepassing op gehuwden, maar ook op ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract en uiteraard ook op geregistreerde partners. In een notarieel samenlevingscontract of partnerschapsvoorwaarden kunnen namelijk vergelijkbare bepalingen worden opgenomen als in huwelijksvoorwaarden.

Nephuwelijk
Tevens bevat het wetsvoorstel een bepaling om misbruik te voorkomen. In het verleden heeft de Hoge Raad al eens beslist dat het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap voor één dag geen realiteitsgehalte had. In de betreffende zaak was enkel het doel overdrachtsbelasting te besparen. Als het aangaan van het huwelijk alleen ten doel heeft schenk- of erfbelasting te besparen dan wordt de vermogensverschuiving aangemerkt als schenking. De bewijslast hiervoor ligt overigens bij de belastinginspecteur.

Conclusie
Het is nog steeds mogelijk om via huwelijksvoorwaarden fiscaal voordelig vermogen over te hevelen tussen echtgenoten. Het hiervoor besproken, op Prinsjesdag aangekondigde, wetsvoorstel beperkt de mogelijkheden hiertoe. Om te voorkomen dat de belastingdienst een schenking constateert, dient u voorafgaand aan een voorgenomen huwelijk uw gezamenlijke en privévermogen goed in kaart te brengen. Tevens is het van belang om de omvang van eventueel onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen te bepalen. Laat u dus goed adviseren voordat u in het huwelijksbootje stapt of overweegt de huwelijksvoorwaarden te wijzigen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief