Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verrekening van vordering en schuld, Hoge Raad 10 juli 2015

Dinsdag 15 september 2015

Indien u een vordering op, en een schuld aan, dezelfde partij heeft, dan kunt u deze eenzijdig met elkaar verrekenen indien de vordering en schuld aan elkaar beantwoorden. Dat betekent dat er sprake moet zijn van gelijksoortigheid van de schuld en de vordering. De verplichting tot betaling moet bijvoorbeeld dezelfde valuta betreffen. Ook moeten de vorderingen over en weer opeisbaar zijn. Het gevolg van verrekening is dat de vordering en schuld tot het gezamenlijk beloop teniet gaan.

Als een partij failliet gaat geldt er een ruimere bevoegdheid tot verrekening. In dat geval bestaat de verrekeningsbevoegdheid al indien beide vorderingen voorafgaand aan het faillissement bestonden, of als zij voorvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de failliete partij zijn verricht. Verrekening in faillissement kan een groot voordeel zijn voor een schuldeiser omdat hij zijn vordering dan (al dan niet gedeeltelijk) toch voldaan ziet worden.

Het overnemen van een vordering of schuld met het oog op verrekening in faillissement zal niet het gewenste effect hebben. In de wet (artikel 54 Faillissementswet) is namelijk geregeld dat als u voorafgaand aan het faillissement een vordering of schuld van een derde overneemt en daarbij niet te goeder trouw handelt, u niet bevoegd bent tot verrekening.

In een recente uitspraak van de Hoge Raad (10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1825) kwam deze uitzondering aan de orde. De vraag kwam op of een koper, die voorafgaand aan de faillietverklaring een koopovereenkomst met de schuldenaar had gesloten, de koopsom kon verrekenen met een vordering die hij had op de failliet uit hoofde van een geldlening.

De Hoge Raad overweegt dat het toepassingsbereik van artikel 54 Fw beperkt is tot het geval dat degene die gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid tot verrekening, niet te goeder trouw handelde toen hij een schuld aan of een vordering op de gefailleerde overnam van een derde. In dit geval waren de vorderingen c.q. schulden niet van derden overgenomen, maar zijn de vorderingen van de failliet zelf op derden overgenomen. Deze situatie valt niet onder de uitzondering en daarom is verrekening in deze situatie gerechtvaardigd.

Verrekening gebeurt overigens niet automatisch. Er dient altijd een verrekeningsverklaring aan de andere partij te worden gericht. In de praktijk gaat verrekening vaak nog mis. Het is van belang dat de formaliteiten in acht worden genomen. Als dat het geval is, dan kan verrekening soms gunstig voor u uitpakken, zeker in een faillissementssituatie.

De juristen van OOvB helpen u graag hierbij.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief