Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verrekening van vordering en schuld, Hoge Raad 10 juli 2015

Dinsdag 15 september 2015

Indien u een vordering op, en een schuld aan, dezelfde partij heeft, dan kunt u deze eenzijdig met elkaar verrekenen indien de vordering en schuld aan elkaar beantwoorden. Dat betekent dat er sprake moet zijn van gelijksoortigheid van de schuld en de vordering. De verplichting tot betaling moet bijvoorbeeld dezelfde valuta betreffen. Ook moeten de vorderingen over en weer opeisbaar zijn. Het gevolg van verrekening is dat de vordering en schuld tot het gezamenlijk beloop teniet gaan.

Als een partij failliet gaat geldt er een ruimere bevoegdheid tot verrekening. In dat geval bestaat de verrekeningsbevoegdheid al indien beide vorderingen voorafgaand aan het faillissement bestonden, of als zij voorvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de failliete partij zijn verricht. Verrekening in faillissement kan een groot voordeel zijn voor een schuldeiser omdat hij zijn vordering dan (al dan niet gedeeltelijk) toch voldaan ziet worden.

Het overnemen van een vordering of schuld met het oog op verrekening in faillissement zal niet het gewenste effect hebben. In de wet (artikel 54 Faillissementswet) is namelijk geregeld dat als u voorafgaand aan het faillissement een vordering of schuld van een derde overneemt en daarbij niet te goeder trouw handelt, u niet bevoegd bent tot verrekening.

In een recente uitspraak van de Hoge Raad (10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1825) kwam deze uitzondering aan de orde. De vraag kwam op of een koper, die voorafgaand aan de faillietverklaring een koopovereenkomst met de schuldenaar had gesloten, de koopsom kon verrekenen met een vordering die hij had op de failliet uit hoofde van een geldlening.

De Hoge Raad overweegt dat het toepassingsbereik van artikel 54 Fw beperkt is tot het geval dat degene die gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid tot verrekening, niet te goeder trouw handelde toen hij een schuld aan of een vordering op de gefailleerde overnam van een derde. In dit geval waren de vorderingen c.q. schulden niet van derden overgenomen, maar zijn de vorderingen van de failliet zelf op derden overgenomen. Deze situatie valt niet onder de uitzondering en daarom is verrekening in deze situatie gerechtvaardigd.

Verrekening gebeurt overigens niet automatisch. Er dient altijd een verrekeningsverklaring aan de andere partij te worden gericht. In de praktijk gaat verrekening vaak nog mis. Het is van belang dat de formaliteiten in acht worden genomen. Als dat het geval is, dan kan verrekening soms gunstig voor u uitpakken, zeker in een faillissementssituatie.

De juristen van OOvB helpen u graag hierbij.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief