Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Dinsdag 31 juli 2018

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de Minister van LNV voor verruiming van de knelgevallenvoorziening voor startende bedrijven.

De huidige knelgevallenvoorziening is alleen van toepassing op melkveebedrijven die tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart met de productie van melk. De verruiming houdt in dat ook starters die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn begonnen met de productie van melk voor consumptie of verwerking in aanmerking kunnen komen voor deze voorziening. Voorwaarde is wel dat deze starters op de peildatum 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hebben. De overige criteria blijven ongewijzigd, namelijk:  • het bedrijf beschikt over een voor 2 juli 2015 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee of over een voor 2 juli 2015 ingediende melding (art. 1.10 Activiteitenbesluit) beschikt voor het houden van melkvee;

  • er voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan;

  • er op 1 januari 2018 minimaal 15 melk- en kalfkoeien worden gehouden;

  • het bedrijf geen aanspraak maakt op rechten op grond van artikel 23, lid 4, Meststoffenwet (overname beëindigd bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018).Het wijzigingsbesluit is voor spoedadvies aangeboden aan de Raad van State. Het streven is de wijziging voor 15 september 2018 in te voeren. Ondernemers krijgen dan tot 15 oktober 2018 de gelegenheid een aanvraag in te dienen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief