Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Versoepeling van het arbeidsrecht in zicht!

Woensdag 18 april 2018

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd die voor werkgevers diverse nadelige gevolgen met zich meebracht, zoals de transitievergoeding, minder tijdelijke contracten, de aanzegvergoeding etc.

De doelstellingen van de wet, zoals meer vaste arbeidscontracten, bleken in de praktijk lang niet allemaal gehaald te worden en de wet had ook diverse ongewenste gevolgen. In het nieuwe regeerakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om dit te ondervangen.

Deze afspraken zijn nu concreet gemaakt en uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na internetconsultatie volgt voorleggen aan de Raad van State en indiening bij de Tweede Kamer. Bedoeling is de wet per 1 januari 2020 van kracht te laten worden.

De WAB omvat een heel pakket aan maatregelen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Introductie van de cumulatiegrond waardoor een werkgever ontslaggronden kan combineren, waarbij de werknemer wel een halve transitievergoeding extra krijgt.
  • Werknemers krijgen vanaf de 1e dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte; het wetsvoorstel voorziet niet in terugwerkende kracht, zodat dit op zijn vroegst op 1 januari 2020 gaat gelden.
  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
  • De ketenbepaling over opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verruimd, in plaats van 3 aansluitende contracten in 2 jaar wordt het mogelijk 3 aansluitende contracten in 3 jaar aan te gaan.
  • Er worden maatregelen genomen om verplichte beschikbaarheid van oproepkrachten aan een termijn te binden, waarbij een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen door de werkgever en oproepkrachten recht op loon houden als het werk wordt afgezegd.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vast contract aanbieden in plaats van een tijdelijk contract (en niet meer afhankelijk van de sectorindeling).

Uiteraard is dit nog een wetsvoorstel en kan er nog het nodige veranderen of uitgesteld worden, maar het kan verstandig zijn hier toch alvast rekening mee te houden.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief