Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vervallen vakantiedagen automatisch?

Woensdag 17 april 2019

Het voorjaar is aangebroken en ook de vakantieperiode dient zich weer aan. Veel werknemers zullen dan ook verlofaanvragen indienen bij hun werkgever.

De vraag of een werkgever een vakantieaanvraag mag weigeren hebben wij in eerdere nieuwsberichten al beantwoord*, maar ook over de vervaltermijn van vakantiedagen blijkt soms onduidelijkheid te bestaan.

Op bovenwettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht indien dit in de arbeidsovereenkomst of cao is bepaald. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat een werknemer deze dient op te nemen binnen vijf jaar nadat ze door de werknemer zijn opgebouwd. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2018 verjaren dus pas op 31 december 2023.

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2018 heeft opgebouwd, vervallen dus met ingang van 1 juli 2019. Op deze vervaltermijn zijn echter uitzonderingen gemaakt.

Volgens het Europees Hof van Justitie vervallen/verjaren vakantiedagen niet als de werkgever zijn werknemers hier niet tijdig over heeft geïnformeerd of niet kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan. Een werkgever dient een werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren over een eventueel verlies van de vakantiedagen wanneer die niet tijdig door de werknemer worden opgenomen. Een werkgever moet kunnen bewijzen dat hij zijn werknemer heeft gewezen op de resterende vakantiedagen en de datum waarop ze komen te vervallen/verjaren. Een verwijzing naar een HR-systeem waarin een werknemer zelf kan nagaan hoeveel vakantiedagen openstaan en wanneer de vakantiedagen komen te vervallen/verjaren, is in dat kader niet voldoende.

Aan alle werkgevers is daarom het advies om werknemers tijdig en uitgebreid te informeren over de hoeveelheid vakantiedagen die nog openstaan en wanneer deze vakantiedagen moeten worden opgenomen. Wanneer je dit als werkgever niet doet, dan kan het zo zijn dat deze dagen in de toekomst alsnog moeten worden toegekend, kunnen worden opgenomen of moeten worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

 

* ga naar de eerder geplaatste nieuwsberichten inzake vakantiedagen:

"Mag je als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?"

"Vrij met de feestdagen? Kan dat zomaar?"

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief