Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Donderdag 05 april 2018

De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen organisaties uit de vleesveesector en het Ministerie van LNV over het fosfaatrechtenstelsel en de consequenties voor zoogkoeienhouders. Deze sector heeft niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond, maar wordt wel geconfronteerd met het feit dat vrouwelijk jongvee onder de definitie melkvee valt.

De Minister van LNV heeft in een kamerbrief enerzijds de definitie voor jongvee verduidelijkt en anderzijds kondigt zij een vrijstellingsregeling aan. Houders van jongvee van zoogkoeien kunnen straks kiezen of zij deelnemen aan de vrijstellingsregeling of dat zij gewoon onder het fosfaatrechtenstelsel vallen.

Definitie jongvee
Voor jongvee dat wordt gehouden buiten de melkveehouderij zijn alleen fosfaatrechten nodig als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen wordt gehouden voor de productie van vlees, zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie. Dit zal binnenkort worden vastgelegd in een beleidsregel.

Vrijstellingsregeling
De vrijstellingsregeling komt er in grote lijnen op neer dat ondernemers die gebruik willen maken van deze regeling, afstand moeten doen van de fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen. Daarnaast moeten zij ervoor zorgdragen dat van het bedrijf afgevoerde runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland. Tot slot mogen deze ondernemers geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij, op hun bedrijf hebben.

Implementatie
De invoering van zowel de beleidsregel als de vrijstellingsregeling is afhankelijk van overleg met de Europese Commissie. De minister streeft naar invoering per 1 juli 2018. Ondernemers die na invoering gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling, doen er verstandig aan om eventueel aan hen toegekende fosfaatrechten niet te verhandelen. Zij zullen immers afstand moeten doen van deze rechten (ook de reeds verhandelde rechten) om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief