Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorstel aanpassing diergebonden forfaits mest

Woensdag 28 oktober 2015

Op 23 oktober 2015 is een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd in de Staatscourant in verband met de actualisatie van diverse forfaits. Het ontwerp ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zijn zienswijze kenbaar maken. De wijziging moet op 1 januari 2016 in werking treden.


De belangrijkste wijzigingen zijn:  • Voor de (groot)ouderdieren van vleeskuikens (categorieën 310 en 311) wordt de leeftijdsgrens aangepast van 18 naar 20 weken.

  • Voor varkens zijn ter vereenvoudiging drie categorieën opfokzeugen en opfokberen (402, 403 en 404) samengevoegd tot een categorie (404) en slachtzeugen (410) is als aparte categorie geschrapt.

  • Voor schapen en geiten zijn de categorieën en de excretieforfaits veranderd. Bij melkgeiten is de stikstofexcretienorm met 67% verhoogd en de fosfaatexcretienorm met 24%.

  • Bij paarden en pony’s (941 t/m 944) is de onderverdeling naar gewicht komen te vervallen.

  • Voor de kleinere diercategorieën zijn een aantal diercategorieën die voorheen aparte forfaits hadden samengevoegd ter vereenvoudiging.

  • De normen voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) bij staldieren zijn geactualiseerd. In veel gevallen zijn deze normen fors verlaagd. Redactie: In de praktijk zullen de gevolgen hiervan in de meeste gevallen beperkt zijn door toepassing van het zogenaamde stikstofgat.

  • Voor vleeskuikens (Ki8) en vleeskuikenouderdieren (Ki6 en Ki7) zijn de forfaits van stikstof- en fosfaatgehalten in de dieren (voor berekening aan- en afvoer) herzien.

  • De forfaitaire gehalten van champost zijn aangepast.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorstel aanpassing diergebonden forfaits mest

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief