Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorwaarden extra betaling jonge landbouwers

Donderdag 16 april 2015

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling bovenop de waarde van een betalingsrecht verkrijgen. Deze extra betaling bedraagt ca. € 50 per hectare over maximaal 90 betalingsrechten.


Voorwaarden
Om voor de extra betaling in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden zijn: • Er is sprake van een jonge landbouwer als hij/zij op 31 december 2015 jonger is dan 41 jaar.

 • In de Gecombineerde opgave 2015 worden betalingsrechten aangevraagd.

 • Er wordt uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd in de Gecombineerde opgave.

 • De jonge landbouwer heeft voor het eerst als bedrijfshoofd een landbouwbedrijf opgericht vanaf 1 januari 2010.De laatste voorwaarde geldt als de jonge landbouwer als natuurlijk persoon: • voor de eerste keer een landbouwbedrijf uitoefent in eigen naam;

 • voor het eerst bestuurder, beherende vennoot of maat in de maatschap is van een rechtspersoon;

 • voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting is.In alle gevallen is de jonge landbouwer als bestuurder (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en beschikt hij/zij over de vereiste zeggenschap.


Zeggenschap
Bij deelname van de jonge landbouwer in een samenwerkingsverband of rechtspersoon, geldt de eis dat de jonge landbouwer langdurige zeggenschap binnen het landbouwbedrijf uitoefent op het gebied van beheer, voordelen en de financiële risico’s.


Er is sprake van zeggenschap in een rechtspersoon of samenwerkingsverband als de jonge landbouwer: • ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000, en;

 • ten minste belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering.Deze informatie over zeggenschap is nog onder voorbehoud totdat de beleidsregels hiervoor zijn gepubliceerd.


Aantonen zeggenschap
De zeggenschap kan aangetoond worden met: • de statuten van de rechtspersoon bij een BV, NV, stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;

 • een schriftelijke overeenkomst met alle maten bij maatschappen of met alle vennoten bij een V.O.F. of tussen alle leden bij een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid.Ingangsdatum zeggenschap
De zeggenschap gaat in op de datum waarop de jonge landbouwer is toegetreden tot de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. Deze datum haalt de RVO uit de registratie bij de Kamer van Koophandel.


De datum kan later zijn als met bewijsstukken (bijvoorbeeld staten of schriftelijke overeenkomsten) aangetoond kan worden dat de jonge landbouwer: • op een latere datum zeggenschap heeft verkregen dan de datum die bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd;

 • op een later moment verantwoordelijk is geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat hij/zij een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week of betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.Let op! Er is geen zeggenschap voor de periode waarin een overeenkomst tussen alle maten of een overeenkomst tussen alle vennoten bepaalt dat de maatschap of VOF eenzijdig door de andere maten of vennoten kan worden opgezegd. In de praktijk komen dergelijke clausules regelmatig voor.


Hoogte extra betaling
De extra betaling bedraagt ca. € 50 per hectare en wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten. Men kan maximaal 5 jaar een extra bedrag ontvangen. De jaren dat de aanvrager al actief was als jonge landbouwer wordt van het maximale aantal jaren afgetrokken. De periode gaat in op het moment dat de jonge landbouwer is gestart met zijn onderneming. Als de jonge landbouwer in een rechtspersoon of samenwerkingsverband zit, gaat de periode in op het moment dat de zeggenschap is ingegaan.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorwaarden extra betaling jonge landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief