Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

Woensdag 03 januari 2018

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. De regels uit deze AMvB zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw ten opzichte van de AMvB is een knelgevallen- en vrijstellingsregeling.

Knelgevallenregeling
Bedrijven kunnen er belang bij hebben dat het melkveefosfaatoverschot in 2014 zo hoog mogelijk wordt vastgesteld en in latere jaren zo laag mogelijk, waardoor een groter deel van het fosfaatoverschot verwerkt mag worden en een kleiner deel hoeft te worden ingevuld met extra grond. In de wet is een knelgevallenregeling opgenomen voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een lager melkveefosfaatoverschot hadden. Van buitengewone omstandigheden is uitsluitend sprake indien:  • het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan lager is door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur (dus dat men hierdoor in 2014 tijdelijk meer grond in gebruik had);

  • de productie van dierlijke meststoffen door melkvee op het bedrijf in kg fosfaat in 2014 minimaal vijf procent lager was door:

    • dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen;

    • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of

    • vernieling van de stal waar het melkvee werd gehouden.

Een beroep op deze buitengewone omstandigheden moet voor 15 februari 2018 worden ingediend bij de RVO.

Vrijstellingsregeling
Tevens geldt vanaf 2018 een vrijstellingsregeling. Wanneer een bedrijf tijdelijk minder grond in gebruik heeft door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, valt het melkveefosfaatoverschot hoger uit. Dit bemoeilijkt de uitvoering van deze werkzaamheden. Op verzoek mogen deze bedrijven daarom de fosfaatruimte op de betreffende grond toch meetellen voor de berekening van het melkveefosfaatoverschot. Het verzoek moet voor het betreffende kalenderjaar voor 16 mei worden ingediend, gelijk met de Gecombineerde opgave.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief