Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vrijstelling bovengronds uitrijden rundveedrijfmest

Donderdag 02 februari 2017

Onder voorwaarden kan men een vrijstelling krijgen voor het bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest op grasland. De mest moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf en mag alleen op grasland aangewend worden dat tot het bedrijf behoort.

Voorwaarden vrijstelling
Aan de vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden: • In het jaar voorafgaand aan en in het jaar dat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling:

  • bestaat minimaal 85% van de oppervlakte landbouwgrond uit grasland;

  • bedraagt de kunstmestgift op het bedrijf minder dan 100 kg stikstof per ha grasland;

  • is het stikstofoverschot op het bedrijf maximaal 125 kg stikstof per ha (bepaling via de Kringloopwijzer of een vergelijkbaar systeem);

  • worden de runderen met van de diercategorieën 100, 102 en 120 in de periode 1 april tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar gedurende minimaal 6 uur per dag geweid. Runderen van de diercategorie 101 moeten in deze periode minimaal 90 dagen worden geweid gedurende minimaal 6 uur per dag. Fokstieren (categorie 104) hoeven in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer geweid te worden. • Op het bedrijf mag geen andere dierlijke mest worden aangevoerd dan rundveemest. De aangevoerde mest valt niet onder de vrijstelling.

 • De mest mag niet worden aangewend binnen tenminste twee meter vanaf de insteek van een watergang.

 • Uiterlijk 7 dagen voordat van de vrijstelling gebruik gemaakt wordt, meldt de landbouwer het bedrijf aan bij RVO.nl. De ontvangstbevestiging van de aanmelding moet men bij controle kunnen tonen.

 • De landbouwer houdt gegevens in de administratie bij waaruit blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan.Aanvullende voorwaarden bedrijven met melkkoeien
Bedrijven met melk- en kalfkoeien (diercategorie 100) moeten vorig jaar en dit jaar tevens voldoen aan de volgende voorwaarden: • Indien de op het bedrijf geproduceerde mest niet volledig kan worden geplaatst op het eigen bedrijf, mag de melkproductie van het bedrijf niet hoger zijn dan 14.000 kilogram per hectare.

 • Het gemiddeld gewogen ureumgetal van de op het bedrijf tijdens de perioden van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 december tot en met 31 december geproduceerde melk lager is dan 21 milligram per 100 gram melk.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vrijstelling bovengronds uitrijden rundveedrijfmest

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief