Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Weiden van schapen bij derden

Donderdag 26 oktober 2017

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden:  • uitscharen;

  • gebruik grond tijdelijk overdragen.Uitscharen
In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. Deze UBN-registratie kan gewijzigd worden via Mijn Dossier. De inschaarder moet over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken.


Gebruik grond tijdelijk overdragen
In dit geval behoort het perceel grond tijdelijk tot het UBN-nummer van de schapenhouder. De schapen blijven staan op het UBN-nummer van de schapenhouder. Er mogen geen andere dieren op het perceel lopen. De grondgebruikswijziging moet in de administratie worden opgenomen. Wijzigingen in het grondgebruik tussen 15 mei en 1 november moeten binnen 30 dagen gemeld worden aan Dienst Regelingen. De schapenhouder moet in dit geval over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken. Deze ruimte wordt bepaald op basis van de grond die hij op 15 mei in gebruik heeft en opgegeven heeft bij de Gecombineerde opgave. Het tijdelijk in gebruik nemen van grond na 15 mei leidt niet tot een grotere mestplaatsingsruimte. Indien diegene die het gebruik van een perceel tijdelijk overdraagt aan een ander deelneemt aan derogatie, moet deze erop letten dat voldaan blijft worden aan de 80%-graslandeis.


 Let op: bij deelname aan subsidieregelingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Weiden van schapen bij derden

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief