Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Donderdag 22 februari 2018

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers) aangevraagd kan worden. Om aan de vergroeningseisen en de randvoorwaarden te voldoen moet alle (subsidiabele) landbouwgrond opgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Een perceel wordt beschouwd als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene eisen en wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor blijvende teelt. De algemene eisen zijn:  • Men heeft toestemming gekregen om het perceel te gebruiken.

  • De landbouwgrond is het hele jaar grotendeels voor landbouwdoeleinden in gebruik. De grond staat niet meer dan 90 dagen in het kalenderjaar onder water, uitgezonderd in geval van een plas/dras-pakket. Niet landbouwactiviteiten (bijv. bij evenementen of werkzaamheden) mogen niet langer dan 90 dagen duren.

  • Op de landbouwgrond mogen maximaal 50 bomen per ha groeien, behalve als deze bomen worden gebruikt voor de fruitteelt.

  • De oppervlakte is minimaal 0,01 ha.

  • Grond met overwegende mate (meer dan 50%) struiken of andere verruiging wordt niet gezien als subsidiabele landbouwgrond. Het is wel mogelijk een perceel te splitsen in een perceel dat wel aan de voorwaarden voldoet en een perceel dat niet voldoet.

  • Een perceel waarop hennep wordt geteeld is subsidiabel als landbouwgrond als er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Welke landbouwgrond is subsidiabel?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief