Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee gepubliceerd

Dinsdag 13 september 2016

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij gepubliceerd. De bedoeling is dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt. Na inwerkingtreding van het stelsel mogen bedrijven met melkvee (waaronder jongvee van vleesvee) niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken.

Toekenning rechten
Het aantal toe te kennen fosfaatrechten wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op de peildatum 2 juli 2015, waarbij gerekend wordt met de forfaitaire fosfaatexcretie. Het excretieforfait voor melkkoeien is afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe over het gehele jaar 2015. Er kunnen alleen fosfaatrechten worden toegekend aan bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt.

Generieke afroming van rechten
De keuze van deze peildatum betekent dat de rechten zullen moeten worden afgeroomd, omdat op dat moment het fosfaatplafond al werd overschreden. Grondgebonden en biologische bedrijven zullen gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de afroming. De afroming zal per 1 januari 2018 plaatsvinden. Het definitieve afromingspercentage zal rond 1 juli 2017 vastgesteld worden, nadat de definitieve cijfers over de fosfaatproductie over het jaar 2016 bekend zijn.

Overdraagbaarheid van rechten
De fosfaatrechten zijn vrij verhandelbaar. Wel zullen bedrijven die de fosfaatproductie uitbreiden moeten voldoen aan de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. Bij de permanente of tijdelijke overdracht van rechten vindt (bij elke transactie) een korting van 10% plaats. Korting bij overdracht blijft achterwege bij erfopvolging en bij overdrachten naar een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste, tweede of derde graad bestaat.

Knelgevallenvoorziening
Er komt een zeer beperkte voorziening voor knelgevallen. Indien men voor 1 april 2017 meldt en aantoont dat de op basis van de peildatum berekend aantal fosfaatrechten minimaal 5% lager is door bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of vernieling van de melkveestallen, wordt het fosfaatrecht bepaald aan de hand van het melkvee waarover deze landbouwer zonder deze buitengewone omstandigheden zou hebben beschikt.

De staatssecretaris ziet er van af om een knelgevallenregeling te ontwerpen voor starters en bedrijven die op 2 juli 2015 bezig waren met uitbreiding.
 
Geen ontwikkelingsruimte door hogere fosfaatefficiëntie
In tegenstelling tot eerdere toezeggingen van de staatssecretaris kunnen bedrijven (vooralsnog) geen ontwikkelingsruimte verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie. Het wetsvoorstel biedt hiervoor weliswaar de mogelijkheid, maar op dit moment acht de staatssecretaris de BEX of de Kringloopwijzer hiervoor (nog) niet geschikt. De resultaten uit deze instrumenten zijn onvoldoende geborgd.

Jongveeopfok bij derden of uitscharen vee
Indien jongvee wordt opgefokt bij derden of dieren worden uitgeschaard, worden de fosfaatrechten toegekend aan de houder van de dieren (opfokker, inschaarder). Het is daarbij van ondergeschikt belang wie de eigenaar van de dieren is.

Ook rechten voor vleesvee
Volgens de definitie in de Meststoffenwet behoren vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij en overig vleesvee met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren ook tot melkvee. Aan deze dieren worden derhalve ook fosfaatrechten toegekend. Het betekent ook dat als men deze dieren houdt, men over fosfaatrechten dient te beschikken.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee gepubliceerd

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief