Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee gepubliceerd

Dinsdag 13 september 2016

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij gepubliceerd. De bedoeling is dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt. Na inwerkingtreding van het stelsel mogen bedrijven met melkvee (waaronder jongvee van vleesvee) niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken.

Toekenning rechten
Het aantal toe te kennen fosfaatrechten wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op de peildatum 2 juli 2015, waarbij gerekend wordt met de forfaitaire fosfaatexcretie. Het excretieforfait voor melkkoeien is afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe over het gehele jaar 2015. Er kunnen alleen fosfaatrechten worden toegekend aan bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt.

Generieke afroming van rechten
De keuze van deze peildatum betekent dat de rechten zullen moeten worden afgeroomd, omdat op dat moment het fosfaatplafond al werd overschreden. Grondgebonden en biologische bedrijven zullen gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de afroming. De afroming zal per 1 januari 2018 plaatsvinden. Het definitieve afromingspercentage zal rond 1 juli 2017 vastgesteld worden, nadat de definitieve cijfers over de fosfaatproductie over het jaar 2016 bekend zijn.

Overdraagbaarheid van rechten
De fosfaatrechten zijn vrij verhandelbaar. Wel zullen bedrijven die de fosfaatproductie uitbreiden moeten voldoen aan de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. Bij de permanente of tijdelijke overdracht van rechten vindt (bij elke transactie) een korting van 10% plaats. Korting bij overdracht blijft achterwege bij erfopvolging en bij overdrachten naar een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste, tweede of derde graad bestaat.

Knelgevallenvoorziening
Er komt een zeer beperkte voorziening voor knelgevallen. Indien men voor 1 april 2017 meldt en aantoont dat de op basis van de peildatum berekend aantal fosfaatrechten minimaal 5% lager is door bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of vernieling van de melkveestallen, wordt het fosfaatrecht bepaald aan de hand van het melkvee waarover deze landbouwer zonder deze buitengewone omstandigheden zou hebben beschikt.

De staatssecretaris ziet er van af om een knelgevallenregeling te ontwerpen voor starters en bedrijven die op 2 juli 2015 bezig waren met uitbreiding.
 
Geen ontwikkelingsruimte door hogere fosfaatefficiëntie
In tegenstelling tot eerdere toezeggingen van de staatssecretaris kunnen bedrijven (vooralsnog) geen ontwikkelingsruimte verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie. Het wetsvoorstel biedt hiervoor weliswaar de mogelijkheid, maar op dit moment acht de staatssecretaris de BEX of de Kringloopwijzer hiervoor (nog) niet geschikt. De resultaten uit deze instrumenten zijn onvoldoende geborgd.

Jongveeopfok bij derden of uitscharen vee
Indien jongvee wordt opgefokt bij derden of dieren worden uitgeschaard, worden de fosfaatrechten toegekend aan de houder van de dieren (opfokker, inschaarder). Het is daarbij van ondergeschikt belang wie de eigenaar van de dieren is.

Ook rechten voor vleesvee
Volgens de definitie in de Meststoffenwet behoren vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij en overig vleesvee met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren ook tot melkvee. Aan deze dieren worden derhalve ook fosfaatrechten toegekend. Het betekent ook dat als men deze dieren houdt, men over fosfaatrechten dient te beschikken.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee gepubliceerd

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief