Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

Dinsdag 04 juni 2019

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De nieuwe normen worden op 1 juli 2019 van kracht.

Los bouw- en grasland
De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn geba­seerd op de bedrijfsresultaten van grote en middel­grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2013 tot en met 2017. De normen zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan in 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden met een gemengd karakter tot 10 à 17% in gebieden met veel melkveehouderij. In de gebieden met veel akkerbouw zijn de pachtnormen gedaald, uiteenlopend van -9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot -38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. De stijging in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2017 beter waren dan in 2012 (het jaar dat in de berekening is weggevallen). De resultaten van de akkerbouwbedrijven waren daarentegen in 2012 veel beter dan in 2017.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 1% naar € 3.141 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 17% naar € 2.431 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.

Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,72%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2014-2018.


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 4,1%. De hoogst toelaatbare pacht­prijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt verhoogd met 1,7% (inflatiepercentage over 2018).

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.  

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief