Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

Dinsdag 10 januari 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Op grond van de Nitraatrichtlijn moet een EU-lidstaat elke vier jaar een actieprogramma opstellen. Hoofddoel van het actieprogramma is om de nitraatbelasting van het grondwater afkomstig uit de landbouw te verminderen en eutrofiëring van het oppervlaktewater, voor zover veroorzaakt door stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw, te bestrijden.


De maatregelen in het zesde actieprogramma zullen vooral gericht zijn op bouwland in de zand- en lössgebieden. De maatregelen uit de voorgaande actieprogramma’s hebben weliswaar geleid tot een forse afname van het overschot op de stikstofbalans en tot het nagenoeg verdwijnen van het overschot op de fosfaatbodembalans, maar onder bouwland in zand- en lössgebieden (met name in Noord-Brabant en Limburg) worden nog te hoge nitraatwaarden in het ondiepe grondwater gemeten. Oorzaken daarvan zijn onder meer het relatief grote aandeel van zogenaamde uitspoelingsgevoelige teelten op bouwland (zoals maïs, aardappelen en sommige vollegrondsgroenteteelten) en het gegeven dat gedurende het jaar bouwland veel minder bedekt is met een groeiend gewas. Bedrijven met veel gewassen die jaarrond de bodem bedekken (bijvoorbeeld gras) zoals de derogatiebedrijven, laten in het algemeen de laagste nitraatwaarden in het grondwater zien.

Mogelijke maatregelen zijn onder meer het bevorderen van de teelt van groenbemesters en vanggewassen, het toepassen van precisiebemesting, extensivering van teelten en het bevorderen van toepassing van bodemverbeterende meststoffen.

Pas nadat er overeenstemming is met de Europese Commissie over het zesde actieprogramma kan er worden gesproken over voortzetting van de derogatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief