Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

Dinsdag 10 januari 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Op grond van de Nitraatrichtlijn moet een EU-lidstaat elke vier jaar een actieprogramma opstellen. Hoofddoel van het actieprogramma is om de nitraatbelasting van het grondwater afkomstig uit de landbouw te verminderen en eutrofiëring van het oppervlaktewater, voor zover veroorzaakt door stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw, te bestrijden.


De maatregelen in het zesde actieprogramma zullen vooral gericht zijn op bouwland in de zand- en lössgebieden. De maatregelen uit de voorgaande actieprogramma’s hebben weliswaar geleid tot een forse afname van het overschot op de stikstofbalans en tot het nagenoeg verdwijnen van het overschot op de fosfaatbodembalans, maar onder bouwland in zand- en lössgebieden (met name in Noord-Brabant en Limburg) worden nog te hoge nitraatwaarden in het ondiepe grondwater gemeten. Oorzaken daarvan zijn onder meer het relatief grote aandeel van zogenaamde uitspoelingsgevoelige teelten op bouwland (zoals maïs, aardappelen en sommige vollegrondsgroenteteelten) en het gegeven dat gedurende het jaar bouwland veel minder bedekt is met een groeiend gewas. Bedrijven met veel gewassen die jaarrond de bodem bedekken (bijvoorbeeld gras) zoals de derogatiebedrijven, laten in het algemeen de laagste nitraatwaarden in het grondwater zien.

Mogelijke maatregelen zijn onder meer het bevorderen van de teelt van groenbemesters en vanggewassen, het toepassen van precisiebemesting, extensivering van teelten en het bevorderen van toepassing van bodemverbeterende meststoffen.

Pas nadat er overeenstemming is met de Europese Commissie over het zesde actieprogramma kan er worden gesproken over voortzetting van de derogatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief