Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?

Donderdag 17 augustus 2017

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat zij die op basis van de zogenaamde kennelijke fout mogen herstellen. De een kreeg gelijk, de andere niet. Waar zat dat verschil in?


De eerste landbouwer vroeg op 90% van zijn percelen uitbetaling aan van betalingsrechten, maar vroeg uitbetaling op de twee grootste percelen niet aan. Hiervoor voerde hij aan dat RVO geen duidelijkheid had verschaft over de mogelijkheid om uitbetaling aan te vragen op gepachte grond.


Hier geeft het College de landbouwer geen gelijk. 90% van de betalingsrechten worden verzilverd en het verschil tussen aangevraagd en wat hij maximaal kon aanvragen is daarmee niet zodanig groot dat dit bij een summier onderzoek van de aanvraag direct in het oog had moeten springen.


De tweede landbouwer vroeg op al zijn percelen uitbetaling aan van betalingsrechten, maar vergeet bij vijf van de zes percelen bij het vanggewas aan te geven dat er sprake is van een ecologisch aandachtsgebied. Hij voert aan dat hij onvoorwaardelijk uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningspremie op basis van de algemene lijst heeft gevraagd, dat er voldoende vanggewas is opgegeven om aan de vergroeningseis te voldoen en dat er geen enkele logische verklaring is waarom je een vanggewas zou telen en die niet op zou geven als die aan de voorwaarden voldoet. RVO voert aan dat zij zich niet hoeft te verdiepen in de motieven van de landbouwer.


Hier gaat het College met de landbouwers mee. RVO had op basis van de situatie van de landbouwer moeten begrijpen dat zijn aanvraag niet juist was.


Moraal van dit verhaal.


Dat RVO zich niet in de motieven van een landbouwer hoeft te verdiepen om een perceel niet op te geven voor uitbetaling staat een beroep op een kennelijke fout niet in de weg. In het geval van de tweede landbouwer woog het argument dat er geen enkele redelijke verklaring denkbaar was zwaar. Door de uitleg om te draaien is mogelijk toch weer een beroep op een kennelijke fout mogelijk.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief