Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Aanpassing in de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Vrijdag 19 augustus 2016

Voor 1 juli 2015 konden werkgevers met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte opzeggen zonder dat de werknemer recht had op een ontslagvergoeding. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 is dit echter niet meer mogelijk. Iedere werknemer heeft sindsdien, na beëindiging van een dienstverband (van minimaal twee jaar) op initiatief van de werkgever, recht op een transitievergoeding. Dat geldt dus ook voor de werknemer die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt uit dienst gaat. Voor de berekening van de transitievergoeding moet worden uitgegaan van het ten tijde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeengekomen loon.

Slapend dienstverband
Werkgevers worden hierdoor met hoge kosten geconfronteerd, aangezien zij gedurende de twee jaar ziekte ook al het loon moeten doorbetalen en kosten moeten maken voor de re-integratie. Sommige werkgevers kiezen er daarom voor om de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte niet te beëindigen. In een dergelijke situatie blijft de werknemer in dienst, maar hij ontvangt geen loon meer en er ontstaat ook geen recht op een transitievergoeding. Omdat de loondoorbetalingsverplichting reeds is geëindigd en de werknemer geen werkzaamheden meer verricht wordt wel gesproken van een ‘slapend dienstverband’.

Verschillende kantonrechters hebben inmiddels geoordeeld dat het onbetaald in dienst houden van een langdurig zieke werknemer is toegestaan. Voorlopig wordt deze handelwijze van de werkgever niet als ernstige verwijtbaar aangemerkt. Het heeft daarom voor de werknemer geen zin om zelf ontbinding te verzoeken onder toekenning van de transitievergoeding.

Wetswijziging
Op 21 april 2016 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer overhandigd met een paar oplossingen voor knelpunten in de arbeidsmarkt. Hierin heeft hij onder meer aangekondigd dat werkgevers gecompenseerd zullen gaan worden voor de transitievergoeding die verschuldigd is aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Deze compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie die door werkgevers betaald wordt tegenover staan. Door deze wetswijziging moeten slapende dienstverbanden in de toekomst worden voorkomen.

De wetswijziging die leidt tot compensatie van de transitievergoeding zal naar verwachting pas op 1 januari 2018 in werking treden.

Het is voor u als werkgever met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer waarschijnlijk moeilijk om in te schatten of het verstandig is om het dienstverband (slapend) in stand te houden. Aan een slapend dienstverband kleeft namelijk het risico dat de werknemer (gedeeltelijk) herstelt waardoor de werkgever weer actief aan de slag moet met de re-integratie en ook weer (gedeeltelijk) het loon moet betalen.

Op het moment dat het nieuwe wetsvoorstel is ingediend zal meer duidelijkheid ontstaan over de compensatieregeling en de voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen om voor compensatie in aanmerking te komen. Wij houden vanzelfsprekend de ontwikkelingen voor u scherp in de gaten.

Lees ook: Tijdig opzeggen van arbeidsovereenkomst

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden - deel II

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief