Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Gewijzigde termijnen voor het opmaken en openbaar maken van de jaarrekening

Vrijdag 31 maart 2017

Als ondernemer bent u momenteel druk met het afwikkelen van de jaarrekening 2016. Het is namelijk alweer een tijdje geleden dat we aan de oliebollen zaten!

Als bestuurder van een B.V. en N.V. bent u verplicht om ná afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken. Ook het bestuur van een stichting of vereniging kan onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn over te gaan tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening. Tot zover niets nieuws.

Echter als gevolg van de uitvoering van een Europese richtlijn is op 1 november 2015 de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ in werking getreden. Met de invoering van deze wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de termijnen voor het opmaken en openbaar maken van jaarrekeningen. Met deze nieuwe termijnen krijgt u dit jaar voor het eerst te maken.

Opmaken van de jaarrekening
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt, zowel nu als voorheen, dat het bestuur van een B.V. en N.V. binnen vijf maanden ná afloop van het boekjaar van de vennootschap een jaarrekening opmaakt en ter inzage legt aan de vergadering van aandeelhouders. Deze termijn kon voorheen door de aandeelhoudersvergadering met ten hoogste zes maanden worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden. Met invoering van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is deze termijn teruggebracht naar vijf maanden. De maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening is derhalve teruggebracht tot tien maanden.

Ten aanzien van de stichting, vereniging en coöperatie (die een jaarrekening moeten opmaken) geldt een vergelijkbare regeling. De termijn voor het opmaken van de jaarrekening beloopt, zowel nu als voorheen, echter zes maanden. Waar de termijn voor de stichting, vereniging en coöperatie voorheen met ten hoogste vijf maanden kon worden verlegd, is deze termijn nu teruggebracht tot vier maanden, waarmee de maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening ook hier tien maanden bedraagt.

Tot slot bestaat de mogelijkheid dat de statuten afwijkende bepalingen bevatten over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening.

Openbaarmaking van de jaarrekening
Als u als bestuurder de jaarrekening hebt opgemaakt, dan dient deze door het daartoe in de wet aangewezen orgaan te worden vastgesteld. Voor de B.V. en N.V. is dat de algemene vergadering van aandeelhouders, voor de vereniging en de stichting is het bevoegde orgaan de ledenvergadering respectievelijk het bestuur. Ná vaststelling dient de jaarrekening, binnen 8 dagen, openbaar te worden gemaakt door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel.

Voor de vaststelling zelf geldt geen wettelijke termijn. Echter, het bestuur dient er vanaf boekjaar 2016 voor te zorgen dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar is gemaakt. Deze termijn bedroeg vóór de genoemde wetswijziging 13 maanden. Indien de jaarrekening niet binnen 12 maanden ná afloop van het boekjaar is vastgesteld, dient het bestuur deze toch openbaar te maken met vermelding dat de jaarrekening nog niet door het bevoegde orgaan is vastgesteld.

Let wel, als alle aandeelhouders van de vennootschap tevens bestuurder (of commissaris) zijn, dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders (of commissarissen) in beginsel meteen tot vaststelling, en moet de jaarrekening dus direct binnen 8 dagen gepubliceerd worden. De publicatietermijn is in dat geval dus nóg korter.

Belangrijk gevolg overschrijding publicatietermijn
Overschrijding van de publicatietermijn kan sneller leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat in dat geval vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, waarbij tevens het wettelijk vermoeden wordt aangenomen dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Samengevat
Als bestuurder van een van de bovengenoemde entiteiten zorg ervoor dat u in 2017 tijdig publiceert. In 2017 dient uw jaarrekening uiterlijk 31 oktober 2017 te zijn vastgesteld en uiterlijk op 31 december 2017 te zijn gedeponeerd.

Lees ook: Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder bij de bv

Franklin van de Langenberg

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief