Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wetsvoorstel gelijke arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers voorlopig uitgesteld

Woensdag 15 juni 2016

Minister Asscher is al langer bezig om de verschillende rechten tussen werknemers te verkleinen. Vanaf 1 januari 2015 is de ontslagbescherming voor payrollwerknemers al uitgebreid. Het is hierdoor voor payrollwerkgevers moeilijker geworden de payrollwerknemer te ontslaan. Robert Vredeveldt, werkzaam op de vestiging Wanroij en Boekel heeft dit onderwerp behandeld in zijn blog van 15 januari 2015.

Een andere maatregel op het gebied van flexibele arbeid is de bescherming van payrollwerknemers tegen ongelijke arbeidsvoorwaarden. Nu werken payrollwerknemers vaak tegen andere arbeidsvoorwaarden dan hun collega’s die rechtsreeks in dienst zijn bij de inlener, omdat payrollwerkgevers hun eigen Cao van toepassing verklaren of aansluiten bij de ABU-Cao voor uitzendorganisaties. Hierdoor kunnen de payrollwerknemers rechten mislopen, zoals bijvoorbeeld voor scholing, kinderopvang of pensioen.

Dit is in strijd met het uitgangspunt ‘gelijk werk, gelijk loon’ en leidt tot ongelijke behandeling op de werkvloer. Ook ontstaat oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet wil daarom dat de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en hun collega’s (de vaste werknemers bij de inlener) gelijk worden getrokken en is bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel. Zij komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer (‘de motie Hamer’).

Wanneer uitvoering gegeven zou worden aan de motie, zouden de payrollwerknemers zoals gezegd gelijk behandeld worden met de eigen werknemers van de inlener. Hiervoor zal de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) moeten worden gewijzigd. In eerste instantie was de planning van het kabinet om het betreffende wetsvoorstel in november 2015 bij de Tweede Kamer in te dienen. De beoogde datum voor inwerkingtreding was namelijk 1 juli 2016.

De voorbereiding van dit wetsvoorstel vergt echter meer tijd dan oorspronkelijk was voorzien. Minister Asscher heeft daarom bij brief van 21 april 2016 aangegeven dat voorlopig nog geen uitvoering gegeven zal worden aan de motie Hamer. In de uitzendbranche, met name bij de payrollbedrijven, heeft zich een oppositie geformeerd tegen het beoogde wetsvoorstel. De sociale partners zijn er hierdoor nog niet in geslaagd om tot een eensluidend advies te komen over driehoeksrelaties, waartoe de payrollovereenkomst behoort

Minister Asscher heeft in de brief tevens aangegeven dat de uitvoering van de motie voorlopig wordt uitgesteld, omdat geen overeenstemming is bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling. Payrollwerkgevers zullen in de nieuwe situatie namelijk verplicht zijn om aan te sluiten bij de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden bij de inlener en/of een eventuele Cao die van toepassing is op werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener. De motie zou daardoor onder meer consequenties hebben voor het aantal arbeidsovereenkomsten dat aangegaan kan worden en voor de pensioenopbouw van een payrollwerknemer.

Het wetsvoorstel heeft al met al enige vertraging opgelopen. Feit is wel dat het onderwerp payrolling de komende tijd in de schijnwerpers zal blijven staan. Ook in ook in de rechtspraak worden binnenkort belangrijke uitspraken verwacht.

Zodra er meer nieuws is over het voorgaande, zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Lees ook: Nieuwe ontslagregels voor payrollwerknemers

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief